Hüseynî Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

 

 

Sipariş:

Nota Yayıncılık

notayayincilik@yahoo.com.tr

www.notamuzik.com

Tel/Fax: 0(216) 414 86 07

Mühürdarbağı sok. Set apt. No 10/2

Kadıköy - İstanbul

Eser Adı Form Besteci Güfteci Usul

 

 • Arzetmediğim Yâre ♪ Şarkı ♪ Emin Ongan ♪ ? ♪ Aksak

 • Çoban Kızı ♪ Türkü ♪ (Anonim) ♪ [Anonim] ♪ Curcuna

 • Dil-rubâsın Sevdiğim ♪ Şarkı ♪ Hâfız Mehmet Eşref Efendi ♪ ? ♪ Devrihindî

 • Ezelden Âşinânım ♪ Şarkı ♪ Şerif İçli ♪ Mehmet Âkif Ersoy ♪ Aksak

 • Fâriğ Olmam ♪ Şarkı ♪ Yesârî Âsım Arsoy ♪ ? ♪ Ağıraksak

 • Hayal Deryasına ♪ Şarkı ♪ Selahaddin Pınar ♪ Necdet Atılgan ♪ Aksak

 • Hem Cemalin Gösterip ♪ Şarkı ♪ Zeki Duygulu ♪ ? ♪ Müsemmen

 • Her Seherde Sen Gelirsin Aklıma ♪ Şarkı ♪ Nihat Adlim ♪ Siyami Özel ♪ Düyek

 • Hüseynî Peşrev ♪ Peşrev ♪ Andon Efendi ♪ - ♪ Muhammes

 • Hüseynî Sazsemâîsi ♪ Sazsemâîsi ♪ Tatyos Efendi ♪ - ♪ Aksaksemâî

 • Kına mı Yaktın Eline (Emine) ♪ Türkü ♪ Nuri Halil Poyraz ♪ ? ♪ Sofyan

 • Leylak Takıvermiş Saçının ♪ Türkü ♪ Bahri Altıntaş ♪ M. Kaya Manioğlu ♪ Aksak

 • Menekşe Kokulu Yârim ♪ Türkü ♪ (Anonim) ♪ [Anonim] ♪ Raksaksağı

 • Müheyyâ Oldu Meclis ♪ Beste ♪ Râkım Elkutlu ♪ Bâkî ♪ Düyek

 • Nedir Bu Haletin ♪ Şarkı ♪ Şevki Bey ♪ ? ♪ Curcuna

 • Senden Bilirim ♪ Şarkı ♪ Tanburî Ali Efendi ♪ Nevres-i Cedîd ♪ Yürüksemâî

 • Sînemde Bir Tutuşmuş ♪ Türkü ♪ ? ♪ Harputlu Hâfız Hayri ♪ Curcuna

 • Tal'atın Devri Kamerde ♪ Ağırsemâî ♪ Zaharya ♪ Nâfiz ♪ Aksaksemâî

 • Tez Geçse de ♪ Şarkı ♪ Selahaddin İnal ♪ Necdet Atılgan ♪ Sofyan

 • Urfa Dîvanı ♪ Dîvan ♪ (Anonim) ♪ - ♪ Sofyan

 • Varalım Kûy-i Dilârâya ♪ Şarkı ♪ Münir Nurettin Selçuk ♪ I. Mahmud ♪ Aksak

 • Yüce Dağ Başında Yatmış ♪ Türkü ♪ Sadettin Kaynak ♪ Fuat Hulusi Demirelli ♪ Aksak

 • Zaman Olur ki ♪ Şarkı ♪ Lem´i Atlı ♪ Faik Ali Ozansoy ♪ Düyek

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 17.09.2007