Fihrist-i Makamat
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

Sipariş:

Nota Yayıncılık

notayayincilik@yahoo.com.tr

www.notamuzik.com

Tel/Fax: 0(216) 414 86 07

Mühürdarbağı sok. Set apt. No 10/2

Kadıköy - İstanbul

I. Rast Kolu (Usuller: Devr-i Revân-ı Hindî)

 

1. Rast

2. Rehâvî

3. Sâzkâr

4. Pencügâh-ı Asl

5. Pencügâh-ı Zâit

6. Rast-Mâye

7. Rast-ı Cedîd

8. Sûzidilârâ

9. Büzürk

10. Nikriz

11. Mâverâ-ün Nehr

12. Dilkûşâ (Nev’eser)

13. Nihâvend-i Kebîr

14. Nihâvend-i Rûmî

15. Hicazkâr

16. Kürdîlihicazkâr

17. Zirgüleli Sûzinâk

18. Sûzinâk

19. Mâhur

20. Dilnişîn

21. Zâvil

22. Pesendîde

23. Şevk-i Dil

24. Zevk-i Dil

25. Tarz-ı Nevîn

 

 

II. Dügâh Kolu (Usuller: Düyek)

 

26. Dügâh

27. Hüseynî

28. Uşşak

29. Acem

30. Muhayyer

31. Sabâ

32. Isfahan

33. Isfahânek

34. Tâhir

35. Karcığar

36. Gerdaniye

37. Beyâtî

38. Arazbâr

39. Nevâ

40. Gülizar

41. Hisar

42. Muhayyer Sünbüle

43. Kûçek

44. Sultânî Arak

45. Dügâh-Mâye

46. Beyâtîarabân

47. Hicaz

 

48. Hicaz

49. Hümâyûn

50. Şehnâz

51. Sipihr

52. Nişâburek

53. Vech-i Şehnâz

54. Uzzâl

55. Bahr-i Nâzik

56. Hicaz-Zirgüle

 

 

III. Kürdî Kolu (Usulller: Katikofti/Müsemmen)

 

57. Kürdî (Bâki Dede’ye göre)

    (Hatipzâde’ye göre)

58. Acemkürdî

59. Muhayyerkürdî

60. Sabâ-Zemzeme

61. Zevk-i Tarab

62. Nevâkürdî

63. Gerdâniyekürdî

64. Şevk-i Cedîd

 

 

IV. Bûselik Kolu (Usuller: Aksak)

 

65. Bûselik

66. Hisarbûselik

67. Tahirbûselik

68. Muhayyerbûselik

69. Acembûselik

70. Sabâbûselik

71. Nevabûselik

72. Eviçbûselik

73. Beyâtîbûselik

74. Arazbarbûselik

75. Hicazbûselik

76. Mahurbûselik

77. Gerdâniyebûselik

78. Beyâtîarabanbûselik

79. Şehnazbûselik

 

 

V. Segâh Kolu (Usuller: Darb)

 

80. Segâh

81. Segâh-Mâye

82. Müstear

83. Hüzzam

84. Vech-i Arazbar

 

VI. Arak Kolu (Usuller: Evfer)

 

85. Arak

86. Bestenigâr

87. Eviç

88. Dilkeşhâverân

89. Ferahnâk

90. Rûy-i Arak

91. Rahatülervâh

92. Beste-Isfahan

93. Rahatfezâ

94. Revnaknümâ

95. Evcârâ

 

VII. Hüseynîaşîrân Kolu (Usuller: Aksaksemâî)

 

96. Hüseynîaşîrân

97. Sûzidil

98. Bûselikaşîran

99. Nühüft

100. Aşîran-Mâye

101. Hicazaşîrân

102. Canfezâ

103. Zîrefkend

 

 

VIII. Acemaşîrân Kolu (Usuller: Aksaksemâî)

 

104. Tarz-ı Cedîd

105. Acemaşîrân

106. Şevkefzâ

107. Şevk-i Tarâb

108. Şevkâver

 

IX. Yegâh Kolu (Usuller: Yürüksemâî)

 

109. Yegâh

110. Sultaniyegâh

111. Ferahfezâ

112. Dilkeşîde

113. Bend-i Hisâr

114. Şedarabân

115. Gülzâr (Arap Rehâvîsi)

 

X. Müteferrik Makamlar (Usuller: Katikofti)

 

116. Araban

117. Nişâbur

118. Gonca-i Rânâ

119. Çargâh

 

Son Güncelleme: 17.09.2007